Anioły, Anioł – Anioły I Demony – Zbuntowany Anioł Online

Anioł i Anioły

Anioł - (hebr. malakh) - słowo pochodzi od angiras, co w sanskrycie znaczy "duch Boży". Angel - (gr. angelos - poseł, wysłannik, zwiastun). Istota niematerialna, która w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, traktowana jest jako pośrednik między Bogiem a ludźmi.
Anioł - (hebr. malakh) - słowo pochodzi od angiras, co w sanskrycie znaczy "duch Boży". Angel - (gr. angelos - poseł, wysłannik, zwiastun). Istota niematerialna, która w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, traktowana jest jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Najczęściej utożsamiana jest z istotą doskonałą. Już najstarsze wersety Starego Testamentu zawierają wyobrażenia o aniołach. Z nielicznych najstarszych tekstów wynika, że anioły mają udział w realizacji planów Bożych wobec człowieka, a stosowanie do poszczególnych ich etapów spełniają misje pomyślne lub niepomyślne dla człowieka. Nowy Testament wymienia też ich pośredniczenie w przekazywaniu ludziom Prawa Mojżeszowego (Dz 7,53; Ga 3,19), posługiwanie Chrystusowi ( Mt 4,11; 16,27; Łk 22,43) oraz jego uczniom (Dz 5,19). Niektórzy aniołowie szczególną opieką darzą małe dzieci (Mt 18,10), każdy zaś człowiek zdaje się mieć własnego anioła stróża (Dz 12,7).

Anioły są duchowymi istotami, które myślą, posiadają emocje i wolę. Jest to prawda zarówno o złych, jak i o dobrych aniołach. Anioły myślą (Ewangelia wg św. Mateusza 8:29; 2 List św. Pawła do Koryntian 11:3; 1 List św. Piotra 1:12), posiadają emocje (Ewangelia wg św. Łukasza 2:13, List św. Jakuba 2:19; Księga Apokalipsy 12:17), i widać też, że mają wolę (Ewangelia wg św. Łukasza 8:28-31; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2:26; List św. Judy 6). Anioły są istotami duchowymi (List do Hebrajczyków 1:14), bez prawdziwie fizycznego ciała. Fakt, że nie posiadają one ciała nie wpływa na ich osobowość (podobnie jak u Boga).

Aniołowie mając naturę Boga, nie mogą umrzeć. Ponieważ grzech powoduje śmierć, wynika z tego, że nie mogą grzeszyć.

Natura Aniołów

Aniołowie, jak wszystkie duchy czyste, zostali stworzeni na początku świata. Ponieważ nie mają ciał materialnych, nie potrzebowali czasu aby rosnąć lub aby się uczyć, mieli od razu całą wiedzę. Ich wybór czy być dobrym czy złym duchem był ostateczny. Aniołowie mogą przybierać rialne ciała. Nie mają płci.

-Komentarz w Nowym Testamencie dotyczący tych wydarzeń potwierdza, że aniołowie mają postać człowieka "Nie zapominajmy też gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc aniołom dali gościnę" (Hbr 13:2).

-Aniołowie przyszli do Abrahama przynosząc mu słowo Boga; opisywani są jako "trzy" osoby, które Abraham początkowo traktował jak ludzi, gdyż tak wyglądali. "Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami" (Rdz 18:1-3).

-Dwaj aniołowie poszli do Lota w mieście Sodoma. Ponownie uważano ich za ludzi, zarówno myślał tak Lot jak i mieszkańcy Sodomy. "Dwaj aniołowie przybyli do Sodomy", których Lot zaprosił, aby spędzili z nim noc, ale mężczy"ni z Sodomy przyszli do domu Lota grożąc i pytając: "Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczora? "Lot błagał: "Nie dopuszczajcie się tego występku ". Natchniony zapis również określa ich jako "ludzi": "wtedy ci dwaj mężowie (aniołowie), wysunąwszy ręce" uratowali Lota; "a potem ci dwaj mężowie rzekli ... Jahwe posłał nas, aby ... zniszczyć" Sodomę (Rdz 19:1, 5, 8, 10, 12, 13).

-Jakub zmagał się całą noc z obcym człowiekiem (Rdz 32:24), który jak się pó"niej dowiadujemy był aniołem (Oz 12:4).

-Dwóch ludzi odzianych w lśniące białe szaty obecnych było w czasie zmartwychwstania (Łk 24:4) i wniebowstąpienia (Dz 1:10) Jezusa. Byli to aniołowie.

Choć mają wolę, anioły są, podobnie jak inne stworzenia, poddane Bożej woli. Dobre anioły są wysłane przez Boga, by pomagać wierzącym (List św. Pawła do Hebrajczyków 1:14). Oto kilka zadań, jakie Biblia przypisuje aniołom:

A. Chwalenie Boga (Psalm 148:1,2; Księga Izajasza 6:3).

B. Uwielbienie Boga (List do Hebrajczyków 1:6; Apokalipsa 5:8-13).

C. Radość z tego, co robi Bóg (Księga Hioba 38:6-7).

D. Służenie Bogu (Psalm 103:20; Apokalipsa 22:9).

E. Stawanie przed Bogiem (Księga Hioba 1:6; 2:1).

F. Są instrumentami Bożego sądu (Apokalipsa 7:1; 8:2).

G. Przynoszą odpowiedzi na nasze modlitwy (Dzieje Apostolskie 12:5-10).

H. Pomagają przyprowadzać ludzi do Chrystusa (Dzieje Apostolskie 8:26; 10:3).

I. Obserwują porządek wśród chrześcijan, ich pracę i cierpienie (1 List św. Pawła do Koryntian 4:9; 11:10; List do Efezjan 3:10; 1 List św. Piotra 1:12).

J. Zachęcają nas w trudnym dla nas czasie (Dzieje Apostolskie 27:23,24).

K. Opiekują się wierzącymi w chwili śmierci (Ewangelia wg św. Łukasza 16:22).

Najwspanialszą rzeczą, której możemy nauczyć się od aniołów jest ich natychmiastowe, niekwestionowane posłuszeństwo wobec Bożych nakazów.

Upadłe anioły

Bóg stworzył tylko dobre ale wolne duchy. Niektóre świadomie, dobrowolnie i ostatecznie odrzuciły Boga i jego dzieła. Poprzez ten wolny wybór, a nie poprzez brak miłosierdzia, szatan nie może być zbawiony. Diabły zostały też ograniczone w swych możliwościach - np. nie mogą tworzyć idealnych złudzeń Boga - nie mogą idealnie naśladować objawień w celu chociażby zwiedzenia człowieka.

Kiedy Bóg stworzył anioły, Bóg stworzył dobre, w Swojej świętości nie mógł stworzyć czegoś z grzeszną naturą. Zatem szatan, który niegdyś był aniołem Lucyferem, sprzeciwił się Bogu i został usunięty z nieba (Księga Izajasza 14; Księga Ezechiela 28) pociągając ze sobą jedną trzecią istot anielskich (Księga Objawienia 12.3-4, 9). Nie ulega żadnej wątpliwości, że upadłe anioły są teraz znane jako demony.

Na podstawie Ew. Mateusza 25.41 wiemy, że piekło zostało przygotowane diabłu i jego aniołom: „Następnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.” Jezus używając formy „jego” odnosił się do aniołów, które należą do szatana. Księga Objawienia 12.7-9 opisuje koniec wieków jako bitwę aniołów pomiędzy Michałem i „jego aniołami” a diabłem i „jego aniołami.” Na podstawie tych i innych wersetów wiemy, że demony i upadłe anioły są tym samym.

Wiedza, jaką mają upadły anioły, jest ograniczona do sfery duchowej, gdyż upadły anioły są stworzone przez Boga. Oznacza to, że nie wiedzą wszystkiego, co wie Bóg. Wydają się one mieć jednak większą wiedzę, niż ludzie. Mogło to mieć trzy powody: 1) Upadły anioły zostały stworzone jako istoty wyższego rzędu, niż ludzie. Zatem posiadają wrodzoną większą wiedzę. 2) Upadły anioły przyglądają się Biblii i światu dokładniej niż ludzie, i stąd zdobywają wiedzę (List św. Jakuba 2:19; Apokalipsa 12:12). 3) Upadły anioły zdobywają wiedzę przez długotrwałą obserwację ludzkiego zachowania. W przeciwieństwie do ludzi nie muszą one uczyć się niczego o przeszłości, gdyż przeżyły ją. Zatem wiedzą, jak inni zachowywali się i reagowali na pewne sytuacje, i mogą przewidywać z wysokim prawdopodobieństwem nasze zachowanie w podobnych sytuacjach.

Aniołowie i wierzący

Istnieją prawdy, by wierzyć, że każdy prawdziwie wierzący ma aniołów - może jednego specjalnego, który pomaga mu w życiu.

- "Anioł Jahwe zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie", (Ps 34:7)

- "...Jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie (tzn. słabi uczniowie) - (Za 13:7 por Mt 26:31)... Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego" (Mt 18:6, 15)

- Chrześcijanie wierzyli, że Piotr miał Anioła Stróża (Dz 12:14, 15)

- Lud Izraela przeszedł przez Morze Czerwone i prowadzony był przez anioła przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Przejście przez Morze Czerwone jest odpowiednikiem naszego chrztu w wodzie (1 Kor 10:1) i dlatego nie bez podstaw jest przyjęcie, że my również prowadzeni jesteśmy i wspierani przez anioła, gdy idziemy przez pustynię życia do obiecanej ziemi Królestwa Bożego.

Anioł Stróż

To Anioł bezpośrednio opiekujący się człowiekiem, pomagający spełniać wszystko, co dobre dla nas. Ma zadanie pomagać nam spełniać wolę bożą i strzec przed diabłem. Anioł nie pomoże w sprawie niesłusznej, albo na czyjąś szkodę.

Ew. Mateusza 18.10 mówi, „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” Kontekst „tych małych” może wskazywać zarówno na tych, którzy wierzą w Niego (werset 6) lub odwoływać się do dzieci (wersety 3-5). Jest to główny fragment dotyczący anielskich stróżów. Nie ma wątpliwości, że dobre anioły wspierają (Księga Daniela 6.20-23; 2 Księga Królewska 6.13-17), ujawniają informacje (Dzieje Apostolskie 7.52-53; Ew. Łukasza 1.11-20), prowadzą (Ew. Mateusza 1.20-21; Dzieje Apostolskie 8.26), zabezpieczają (Księga Rodzaju 21.17-20; 1 Księga Królewska 19.5-7) i służą wierzącym w różnych chwilach (Hebrajczyków 1.14).

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój
Rano wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy
Strzeż duszy ciała mego
I zaprowadź do żywota wiecznego
Amen

Angel of God,
my Guardian dear,
to whom His love
commits me here,
ever this day (or night)
be at my side,
to light and guard,
to rule and guide.
Amen.


www.Objawienia.com
Darmowe DVD, Artykuły i Książki
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!